(Pentru  a lua legatura cu noi, in vederea intocmirii unui plan de restructurare, sunati la: 0763.751.140, 0754.401.590)

Restructurarea obligațiilor bugetare în 8 pași

! Termen limită depunerea notificării intenției de restructurare 31 ianuarie 2023 si a solicitării de restructurare în termen de 6 luni de la data depunerii notificării dar nu mai târziu de 31 iulie 2023

Dificultățile financiare pot fi depășite aplicând până în 31 ianuarie 2023 pentru restructurarea obligațiilor bugetare în temeiul O.G. nr. 6/2019.

Își pot manifesta intenția de restructurare și companiile care au datorii sub un milion de lei. De asemenea, vor putea să aplice și cei care au pierdut eșalonarea la plata întrucât disponibilitățile bănești, previzionate pe perioada de derulare a eșalonării, nu permit susținerea acesteia.

O analiză sintetică a ceea ce prevedea O.G. nr. 6/2019 la momentul apariției ei, realizată de către Insol Advisor SPRL, o puteți vedea aici.

Potrivit ultimelor modificări ale O.G. nr. 6/2019, până în data de  31 ianuarie 2023, toți cei care au datorii bugetare restante la 31 decembrie 2021, indiferent de cuantumul acestora, vor putea să aplice, pentru depunerea unui plan de restructurare cu condiția de a nu se afla în procedura insolvenței (există excepții) sau de a nu beneficia deja de o eșalonare conform Codului de Procedură Fiscală.

Pașii care trebuie urmați pentru a beneficia de restructurarea fiscală, aceștia sunt următorii:

Pasul 1: Notificați organul fiscal competent cu privire la intenția dumneavoastră de a vă restructura obligațiile bugetare conform O.G. nr. 6/2019.

Notificarea trebuie transmisă, sub sancțiunea decăderii, pana in data de 31.01.2023, (Model: Notificare-intenție-de-restructurare-O.G.-6-2019)

Pasul 2: Organul fiscal competent vă va emite certificatul de atestare fiscală

Certificatul va cuprinde obligațiile bugetare restante care vor face obiectul restructurării. Pentru mai multe detalii sub acest aspect vedeți materialul acesta

Pasul 3: Vă adresați unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

Planul de restructurare trebuie întocmit în mod obligatoriu de către un expert independent. Expertul ales nu va întocmi doar planul de restructurare ci va fi alături de dumneavoastră pe întreg parcursul implementării acestuia, monitorizând activitatea companiei.

Pasul 4: Vă adresați unui expert evaluator pentru întocmirea unei evaluări a întregului patrimoniu al companiei dumneavoastră.

Această etapă este necesară în vederea întocmirii testului creditorului privat prudent de către expertul independent. Planul trebuie să conțină o simulare a ipotezei lichidării totale a activului companiei dumneavoastră într-o procedură de faliment precum și ipoteza executării silite. Această analiză este realizată de către expertul independent în baza evaluării comunicate de către dumneavoastră.

Pasul 5: Expertul independent întocmește planul de restructurare și testul creditorului privat prudent

Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 din O.G. 6/2019 se poate depune în termen de 6 luni de la data depunerii notificării dar nu mai târziu de 31 iulie 2023, sub sancțiunea decăderii. Astfel, este indicat ca expertul independent să finalizeze și să vă comunice planul de restructurare și testul creditorului privat prudent cu un anumit timp înaintea datei limită, pentru a se putea efectua eventuale modificări, dar și pentru a se putea realiza convocarea AGA a societății în vederea aprobării planului de restructurare.

Ce ar trebui să conțină un plan de restructurare? Fiecare companie are particularitățile ei. Noi vă putem oferi o imagine sumară a unuia dintre planurile întocmite de Continuum SPRL în calitate de expert independent, plan care a fost aprobat (a se vedea aici)

Pasul 6: Până la data depunerii planului de restructurare trebuie să achitați următoarele obligații bugetare:

  • Cele scadente între 01.01.2022 și data la care se depune cererea de solicitare a restructurării
  • Obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat înscrise în certificatul de atestare fiscală
  • Cele declarate suplimentar de către debitor sau stabilite prin decizie de către organul fiscal competent între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii solicitării de restructurare;
  • Amenzile de orice fel, obligațiile bugetare principale și accesorii, stabilite de alte organe decât organele fiscale transmise spre recuperare organelor fiscale centrale între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii solicitării de restructurare;

Pasul 7: Convocați adunarea generală a asociaților/acționarilor în vederea aprobării planului de restructurare și a depunerii lui

Ordinea de zi:
  1. Aprobarea planului de restructurare și testul creditorului privat prudent ale societății (*), întocmite de către expertul independent (*).
  2. Împuternicirea (*) cetățean (*), născută la data de (*), în (*), domiciliat în (*), identificat cu CI seria (*) nr. (*), eliberat de (*) la data de (*), având C.N.P. (*), în vederea depunerii planului de restructurare și testul creditorului privat prudent ale societății (*) la organul fiscal competent Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (*), Administrația Județene a Finanțelor Publice (*), Serviciul Fiscal Orășenesc (*).

Pasul 8. Depuneți o solicitarea (cerere) de restructurare a obligațiilor bugetare însoțite de planul de restructurare și testul creditorului privat prudent

Termen limită: 6 luni de la data depunerii notificării dar nu mai târziu de 31 iulie 2023

Termen limită pentru notificarea intenției de restructurare