Confiscarea specialăSechestrul penal instituit în vederea confiscării speciale (pentru repararea pagubei infracțiunii sau a garantării executării cheltuielilor judiciare) suspendă înstrăinarea bunurilor în cadrul procedurii de insolvență?

Intersectarea instituțiilor de drept penal și procesual penal cu cele reglementate de procedura insolvenței este destul de frecventă. În practică s-a ridicat problema de a ști dacă instituirea unui sechestru penal blochează sau nu derularea procedurilor de valorificare a bunurilor sechestrate în cadrul procedurilor de insolvență.

În urma interpretărilor diferite date acestei probleme de drept, Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a pronunțat următoarea hotărâre prealabilă (disponibilă aici):

În interpretarea dispozițiilor art. 91 alin. (1), art. 102 alin. (8) şi art. 154-158 din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la dispozițiile art. 249 alin. (1) și (2) din Codul de procedură penală [respectiv art. 163 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură penală de la 1968], existența unor măsuri asigurătorii înființate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolvenței, în vederea confiscării speciale, a reparării pagubei produse prin infracțiune sau a garantării executării cheltuielilor judiciare: a) nu suspendă procedura de lichidare prevăzută de Legea nr. 85/2014 în ceea ce privește bunul sechestrat; b) nu este de natură a indisponibiliza bunul asupra căruia a fost începută procedura de valorificare conform dispozițiilor Legii nr. 85/2014; c) nu împiedică lichidarea bunurilor efectuată de lichidatorul judiciar în exercitarea atribuțiilor conferite de Legea nr. 85/2014.”

(I.C.C.J., Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, Decizia nr. 1/20.01.2020 pronunțată în dosarul nr. 1676/1/2019

Scurt istoric al speței:

  • 16.05.2017 – Opinia INM

„Întrucât chiar legiuitorul a înțeles prin prevederile art. 91 alin.  (1) teza a II-a din Legea nr. 85/2014, să excepteze măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse de la regula prevăzută la art. 91 alin. (1) teza I, înseamnă că vor fi aplicabile prevederile Codului de procedură penală, iar înstrăinarea bunurilor din averea debitorului de către administratorul/lichidatorul judiciar în cadrul procedurii insolvenței asupra cărora au fost dispuse măsuri asiguratorii în procesul penal se poate realiza numai în condițiile prevăzute de acest cod.

Astfel, potrivit art. 249 alin. (4) C. proc. pen. «măsurile asiguratorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate»  iar conform art. 250 alin. (1) C. proc. pen. «împotriva măsurii asiguratorii luate de procuror sau a modului de aducere la îndeplinire a acesteia suspectul sau inculpatul sau orice altă persoană interesată poate face contestație, în termen de 3 zile de la data comunicării ordonanței de luare a măsurii sau de la data aducerii la îndeplinire a acesteia, la judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în fond».

Sechestrul instituit de organele de urmărire penală sau de instanța penală nu poate fi ridicat decât prin contestarea măsurii asiguratorii în procesul penal, în conformitate cu dispozițiile Codului de procedură penală.

În cursul procedurii insolvenței, practicianul în insolvență poate cere instanței penale ridicarea sechestrului instituit și poate valorifica bunurile numai după eventuala ridicare a măsurii de indisponibilizare, după soluționarea definitivă a procesului penal sau dacă este încuviințată valorificarea lor în procesul penal”

(I.N.M., Minută. Întâlnirea președinților secțiilor specializate (foste comerciale) ale ICCJ și CA, Căciulata (Hotel Orizont), 15-16 mai 2017, pag. 25)

  • 05.09.2017 – Sentința penală de condamnare (nedefinitivă)

„… condamnă pe inculpata (societatea debitoare aflată în insolvență – n.n.) (…) la o pedeapsă de (…) lei amendă penală.

În baza art. 138 C.p. raportat la art. 136 alin. 3 lit. ași art. 145 C.p. aplică inculpatei pedeapsa complementară a dizolvării. (…)

În baza art. 38 alin. 1 – 39 alin. 1 lit. C Cod penal aplică inculpatei (…) pedeapsa cea mai grea, (…), urmând ca în final inculpata să execute pedeapsa rezultată de (…) lei amendă penală (…)

În baza art. 397 alin. 2 C.p.p. raportat la art. 19 C.p.p. admite acțiunea civilă promovată de Agenția Națională de Administrare Fiscală București și obligă pe inculpați după cum urmează: – Pe inculpatul (…) în solidar cu inculpata (…) la plata sumei de (…) lei către partea civilă cu titlu de prejudiciu pentru neplata TVA și impozitul pe profit, sumă ce va fi actualizată cu dobânzile și penalitățile aferente de la data săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală și până la data achitării debitului. (…).

În baza art. 404 alin. 4 lit. c C.p.p. raportat la art. 249 alin. 4 C.p. menține măsura asiguratorie a sechestrului luată asupra bunurilor imobile și mobile aparținând inculpatului (…) și inculpatelor (…) în vederea aducerii la îndeplinire a prejudiciului cauzat părții civile ANAF, a confiscării speciale și a cheltuielilor judiciare după cum urmează: (…)”

(B.P.I.. nr. 17218/18.09.2018, pag. 4-5)

  • 06.09.2018 – Măsura suspendării licitațiilor publice

„La licitația organizată la data de 06.09.2018 s-a prezentat creditorul (…) menționând faptul că dorește adjudecarea imobilului situat în (…), în contul creanței pe care o deține asupra societății debitoare, arătând totodată că deține ipotecă de rang I asupra imobilului în cauză și că dorește achiziția fără radierea sechestrului asigurator de care este grevat imobilul în cauză.

Cu privire la solicitarea creditorului garantat, raportat la situația juridică a imobilului, respectiv sechestrul asigurator ce îl grevează, lichidatorul judiciar a procedat la suspendarea ședinței de licitație, până la lămurirea situației juridice a imobilului, respectiv a posibilității sau imposibilității de valorificare. (…)

Astfel, prin prezentul raport de activitate aducem la cunoștința creditorilor măsura lichidatorului judiciar de a suspenda procedura de valorificare a activelor aflate în patrimoniul societății debitoare.”

(B.P.I.. nr. 17218/18.09.2018, pag. 6)

  • 12.12.2018 – Contestarea măsurii lichidatorului judiciar

„Respinge contestaţia formulată de contestatorul (…) în contradictoriu cu (…) lichidator judiciar al (…) împotriva Procesului-verbal de licitație din data de 06.09.2018, întocmit de către lichidatorul judiciar (…). Respinge contestaţia formulată de contestatorul în contradictoriu cu (…) lichidator judiciar al (…), împotriva măsurii lichidatorului judiciar de suspendare a licitațiilor organizate pentru bunurile din patrimoniul debitoarei, respectiv pentru proprietatea imobiliara formata din (…). Respinge cererile de reluarea licitațiilor pentru imobilul aflat in patrimoniul debitoarei, respectiv proprietate imobiliara formata din (…) formulate de contestatorul (…).”

(Tribunalul București. Dosar nr. 31798/3/2018)

  • 16.05.2019 – Apelul împotriva sentinței judecătorului sindic. Sesizarea ICCJ

„Sesizează Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept, respectiv dacă în interpretarea dispoziţiilor art. 91 alin. 1, art. 102 alin. 8 şi art. 154-158 din legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă raportat la dispoziţiile art. 249 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (respectiv art. 163 alin. 1 şi 2 din Codul de procedură penală 1968), existenţa unor măsuri asiguratorii înfiinţate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolvenţei, în vederea confiscării speciale, a reparării pagubei produse prin infracţiune sau a garantării executării cheltuielilor judiciare: – suspendă procedura de lichidare prevăzută de legea nr. 85/2014 în ceea ce priveşte bunul sechestrat; – este de natură a indisponibiliza bunul asupra căruia a fost începută procedura de valorificare conform dispoziţiilor legii nr. 85/2014; – împiedică lichidarea bunurilor efectuată de lichidatorul judiciar în exercitarea atribuţiilor conferite de legea nr. 85/2014. În temeiul art. 520 alin. 2 C.proc.civ. suspendă judecata apelului până la pronunțarea hotărârii prealabile pentru dezlegarea chestiunii de drept. Fără cale de atac. Pronunţată în şedinţă publică azi, 16.05.2019”

[Curtea de Apel București. Dosar nr. 31798/3/2018 (248/2019 )]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *