Obligațiile bugetare restante pot fi restructurare prin intermediul instrumentelor puse la dispoziție de Ordonanța de Guvern nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 05.08.2019, modificata ulterior prin mai multe acte succesive. Potrivit acestui act normativ, pentru a propune un astfel de plan de restructurare, debitorul trebuie sa apeleze la serviciile de specialitate ale unui expert independent. Iată care sunt principalele aspecte reglementate de OG6/2019:

Care sunt beneficiile oferite de OG6/2019?

Se poate obține o eșalonarea la plată a obligațiilor bugetare restante de până la 10 ani (7 ani perioada inițială, cu posibilitatea de prelungire pe încă maxim 3 ani). De asemenea, se poate obține anularea accesoriilor și a unor obligații principale. Restructurarea obligațiilor bugetare (OB) se realizează prin implementarea uneia sau a mai multor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare (MR-OB). Aceste măsuri, care se propun printr-un plan de restructurare (PR), sunt următoarele:

1. MR-OB 1 (măsură obligatorie): Înlesnirea la plată a obligațiilor bugetare OB, înțelegând prin aceasta, plata eșalonată + amânarea la plată în vederea anulării a unor OB, astfel:

 • Plata eșalonată a OB Principale (pe o perioadă de maxim: 7 ani + 3 ani);
 • Amânarea la plată, în vederea anulării a OB Accesorii. Anularea se realizează la momentul finalizării PR.
 • Facultativ, dacă PR prevede și MR-OB 4, se poate include și măsura Amânării la plată, în vederea Anulării a unei cote din OB Principale (maxim 50%);

2. MR-OB 2 (măsură facultativă): Conversia în acțiuni a OB Principale;

3. MR-OB 3 (măsură facultativă): Darea în plată a unor Imobile pentru stingerea OB Principale (în maxim 1 an de la data aprobării PR);

4. MR-OB 4 (măsură facultativă): Anularea unor OB Principale la momentul finalizării PR (Dacă a fost inclusă în cadrul MR-OB 1 amânarea la plată a unor astfel de OB Principale).

Pentru OB care fac obiectul restructurării nu începe sau se suspendă procedura de executare silită, de la momentul depunerii NIR. Odată cu comunicarea deciziei de aprobare a PR se ridică popririle înființate asupra conturilor sau terților popriți. Sechestrele și măsurile asiguratorii se mențin dar se poate obține acordul de valorificare a activelor în vederea asigurării finanțării sau plății datoriilor D

În privința domeniului achizițiilor publice se prevede în mod special faptul că: „… un operator economic nu este exclus din procedura de atribuire dacă a depus notificarea privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare, potrivit art. 3, la organul fiscale central”

Care sunt debitori care pot accesa facilitățile oferite de OG6/2019?

Debitori care au garantate obligațiile bugetare potrivit art. 210-211 și art. 235 Cod procedură fiscală

Persoane juridice de drept privat, cu excepția:

  • Debitorilor care îndeplinesc condițiile pentru eșalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală. Debitorii care au pierdut eșalonarea pot beneficia de restructurarea obligațiilor bugetare;
  • Debitorilor aflați în procedura insolvenței (L.85/2014);
  • Debitorilor în procedură de dizolvare;

Persoane juridice de drept public, cu excepția:

  • Unităților administrativ-teritoriale;
  • Instituțiilor publice – denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Prezidentiala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea/coordonarea acestora, finantate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din L.500/2002.

Care sunt obligațiile bugetare care pot face obiectul restructurării?

Restructurarea obligatiilor fiscale


1. OB Principale restante la 31.12.2020 și OB Accesorii aferente celor principale;2. OB declarate de către D sau stabilite prin decizie de către Org.F competent după 01.01.2021, dar aferente perioadei fiscale de până la 31.12.2020;3. Obligații fiscale Principale scadente între: 21.03.2020 – 31.12.2020;4. Amenzile de orice fel,  OB Principale și OB Accesorii stabilite de alte Organe decât Org.F  transmise spre recuperare Org.F centrale în perioada: 01.01.2021 – data eliberare CAF;5. OB stabilite prin acte administrative care la data eliberării CAF sunt suspendate (art. 14, 15 din L. 554/2004) dar în privința cărora D depune o cerere de renunțare la efectele suspendării actului administrativ fiscal odată cu depunerea NIR.6. OB stabilite prin acte administrative care la data eliberării CAF sunt suspendate (art. 14, 15 din L. 554/2004) dar în privința cărora suspendarea executării actului administrativ încetează după data aprobării PR și comunicarea deciziei de înlesnire la plată (D poate solicita includerea lor în înlesnirea la plată sau luarea altor măsuri de restructurare bugetară.)Care sunt obligațiile bugetare care NU pot fi restructurate?


1. OB care, la data eliberării CAF, se pot compensa (art. 167 Cod proc. fisc.)2. OB Principale și Accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat3. OB stabilite prin acte administrative care la data eliberării CAF sunt suspendate în temeiul art. 14, 15 din L. 554/2004.


Care este procedura?

Dacă doriți restructurarea obligațiilor bugetare trebuie să parcurgeți următorii pași principali:

Pasul 1: Notificați organul fiscal competent cu privire la intentia dumneavoastră de a vă restructura obligatiile bugetare conform O.G. nr. 6/2019.

Notificarea trebuie transmisă, sub sancțiunea decăderii, pana in data de 30 septembrie 2021, (Model: Notificare-intenție-de-restructurare-O.G.-6-2019)

Pasul 2: Organul fiscal competent vă va emite certificatul de atestare fiscală

Certificatul va cuprinde obligațiile bugetare restante care vor face obiectul restructurării. Pentru mai multe detalii sub acest aspect vedeți materialul acesta

Pasul 3: Vă adresați unui expert independent în vederea întocmirii unui plan de restructurare și a testului creditorului privat prudent.

Planul de restructurare trebuie întocmit în mod obligatoriu de către un expert independent. Expertul ales nu va întocmi doar planul de restructurare ci va fi alături de dumneavoastră pe întreg parcursul implementării acestuia, monitorizând activitatea companiei.

Pasul 4: Vă adresați unui expert evaluator pentru întocmirea unei evaluări a întregului patrimoniu al companiei dumneavoastră.

Această etapă este necesară în vederea întocmirii testului creditorului privat prudent de către expertul independent. Planul trebuie să conțină o simulare a ipotezei lichidării totale a activului companiei dumneavoastră într-o procedură de faliment precum și ipoteza executării silite. Această analiză este realizată de către expertul independent în baza evaluării comunicate de către dumneavoastră.

Pasul 5: Expertul independent întocmește planul de restructurare și testul creditorului privat prudent

Solicitarea de restructurare prevăzută la art. 5 din O.G. 6/2019 se poate depune pana la 31 iulie 2022, sub sancțiunea decăderii. Astfel, este indicat ca expertul independent să finalizeze și să vă comunice planul de restructurare și testul creditorului privat prudent cu un anumit timp înaintea datei limită, pentru a se putea efectua eventuale modificări, dar și pentru a se putea realiza convocarea AGA a societății în vederea aprobării planului de restructurare.

Ce ar trebui să conțină un plan de restructurare? Fiecare companie are particularitățile ei. Noi vă putem oferi o imagine sumară a unuia dintre planurile întocmite de Insol Advisor SPRL în calitate de expert independent, plan care a fost aprobat (a se vedea aici)

Pasul 6: Până la data depunerii planului de restructurare trebuie să achitați următoarele obligații bugetare:

 • Cele scadente între 01.01.2021 și data la care se depune cererea de solicitare a restructurării
 • Obligațiile bugetare principale și accesorii reprezentând ajutor de stat de recuperat înscrise în certificatul de atestare fiscală
 • Cele declarate suplimentar de către debitor sau stabilite prin decizie de către organul fiscal competent între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii solicitării de restructurare;
 • Amenzile de orice fel, obligațiile bugetare principale și accesorii, stabilite de alte organe decât organele fiscale transmise spre recuperare organelor fiscale centrale între data eliberării certificatului de atestare fiscală și data depunerii solicitării de restructurare;

Pasul 7: Convocați adunarea generală a asociaților/acționarilor în vederea aprobării planului de restructurare și a depunerii lui

Ordinea de zi:
 1. Aprobarea planului de restructurare și testul creditorului privat prudent ale societății (*), întocmite de către expertul independent (*).
 2. Împuternicirea (*) cetățean (*), născută la data de (*), în (*), domiciliat în (*), identificat cu CI seria (*) nr. (*), eliberat de (*) la data de (*), având C.N.P. (*), în vederea depunerii planului de restructurare și testul creditorului privat prudent ale societății (*) la organul fiscal competent Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice (*), Administrația Județene a Finanțelor Publice (*), Serviciul Fiscal Orășenesc (*).

Pasul 8. Depuneți o solicitarea (cerere) de restructurare a obligațiilor bugetare însoțite de planul de restructurare și testul creditorului privat prudent

Termen limită: 31 iulie 2022

Termen limită pentru notificarea intenției de restructurare

Pentru debitorii care au depus solicitari privind restructurarea obligatiilor bugetare potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a OUG nr. 226 din 30 decembrie 2020, acestea se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii solicitarii
Totodată, debitorii pot opta, prin cerere adresata organului fiscal competent, pentru refacerea planului de restructurare cu obligatiile bugetare restante la 31 decembrie 2020 si depunerea unei noi cereri in termenul prevazut la art. 22 alin. (1) din acelasi act normativ.
Potrivit art. VII din O.U.G. nr. 19 din 25.03.2021:
 • Pentru debitorii care au depus notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si care nu depun solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data de 30 iunie 2021 incepe sau continua, dupa caz, executarea silita. Dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile. Depunerea unei noi notificari pana la data de 30 iunie 2021 sau dupa expirarea acestui termen nu mai produce efecte. In situatia in care solicitarea de restructurare este depusa dupa inceperea executarii silite, aceasta se suspenda de la data depunerii solicitarii de restructurare.
 • Pentru debitorii care depun notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu depun solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 5 din acelasi act normativ in termen de 6 luni de la data depunerii notificarii, incepe sau continua, dupa caz, executarea silita. In situatia in care termenul de 6 luni se implineste dupa data de 31 ianuarie 2022, solicitarea de restructurare trebuie depusa pana la aceasta data. Dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile. Depunerea unei noi notificari in perioada de 6 luni sau dupa expirarea acestui termen nu mai produce efecte. In situatia in care solicitarea de restructurare este depusa dupa inceperea executarii silite, aceasta se suspenda de la data depunerii solicitarii de restructurare.

Obligațiile bugetare care trebuie ACHITATE (cele de până la data depunerea solicitării de restructurare)

1. OB scadente între 01.01.2021 și data la care se depune cererea de solicitare a restructurării (SR)2. OB Principale și Accesorii reprezentând Ajutor de stat de recuperat înscrise în CAF3. OB declarate suplimentar de către D sau stabilite prin decizie de către Org.F competent între data eliberării CAF și data depunerii SR;4. Amenzile de orice fel,  OB Principale și OB Accesorii stabilite de alte Organe decât Org.F  transmise spre recuperare Org.F centrale între data eliberării CAF și data depunerii SR;5. În cazul includerii în PR a măsurii facultative MR-OB 4 (anularea unor OB Principale) trebuie achitate până la data depunerii SR următoarele sume:

  • 5% din OB Principale (obiect al înlesnirii la plată) – pentru anularea a 30% din OB Principale
  • 10% din OB Principale (obiect al înlesnirii la plată) – pentru anularea intre 30%40% din OB Principale
  • 15% din OB Principale (obiect al înlesnirii la plată) – pentru anularea intre 40%50% din OB Principale

Obligațiile bugetare care trebuie ACHITATE în anul 1 din plan 


1. OB scadente între data depunerii solicitării de restructurare (SR) și data comunicării deciziei de înlesnire la plată2. OB Principale și Accesorii reprezentând Ajutor de stat de recuperat transmise Org.F în perioada cuprinsă între data eliberării CAF  și data comunicării deciziei de înlesnire la plată3. OB declarate suplimentar de către D sau stabilite prin decizie de către Org.F competent între data SR și data comunicării deciziei de înlesnire la plată4. Amenzile de orice fel,  OB Principale și OB Accesorii stabilite de alte Organe decât Org.F  transmise spre recuperare Org.F centrale între data SR și data comunicării deciziei de înlesnire la plată (cu excepția celor incluse în decizia de înlesnire potrivit art. 11 sau a celor care formează obiect al unei alte măsuri de restructurare)


Ce trebuie sa conțină planul de restructurare și testul creditorului privat prudent?

Pentru mai multe detalii asupra acestui subiect a se vedea si materialul: Restructurarea obligațiilor bugetare în 8 pași

Ce verifică organul fiscal în vederea emiterii deciziei?

 • Dacă D se află în dificultate generată de lipsa de disponibilități bănești și are capacitatea financiară de plată pentru a beneficia de eșalonarea la plată potrivit C. proc. fisc. (Dacă D îndeplinește condițiile pentru a beneficia de eșalonare la plată conform C. proc. fisc. se emite decizie de respingere a solicitării de restructurare și se se soluționează cererea potrivit condițiilor de înlesnire la plată reglementate de C. proc. fisc. la art. 184 – 209).

 • Dacă PR conține elementele prevăzute de lege (menționate mai sus)

 • Dacă PR este aprobat de AGA

 • Dacă MR-OB respectă condițiile prevăzute de lege

 • Existența masurilor de restructurare care asigură restabilirea viabilității D

 • Îndeplinirea TCPP pe baza analizei puse la dispoziție de expertul independent

În cazul APROBĂRII unui PR cu MR-OB 1, se emit două decizii: Decizie de înlesnire la plată (include graficul de plată) și Decizie de amânare la plată în vederea anulării

Ce presupune monitorizarea și supravegherea debitorului pe perioada derulării planului?

Expertul independent monitorizează permanent D și întocmește periodic un raport privind stadiul implementării măsurilor pe care îl transmite D și Org.F. Org.F instituie un regim de supraveghere a D și desemnează una / mai multe persoane în vederea efectuării supravegherii, persoane care au următoarele drepturi și obligații:

Drepturi

Obligații

 • Să participe ca observator la ședințele AGA / CA / alte ședințe de management ale D
 • Să aibă acces,  în condițiile Codului de procedură fiscală, în toate locațiile în care D își desfășoară activitatea
 • Să aibă acces, în condițiile Codului de procedură fiscală, la toate documentele primite sau care emană de la D
 • Să analizeze raportul periodic întocmit de către expertul independent
 • Să semneze pentru luare la cunoștință toate cererile, declarațiile, documente depuse de D la Org.F
 • În cazul abaterilor de la implementarea PR – neimplementarea la termen a MR-D și MR-OB (cu excepția MR-OB 1 – înlesnirea la plată) să discute cu expertul independent și să notifice D acordându-i un termen rezonabil (nu mai mult de 6 luni) în vederea remedierii situației sau a prezentării unui plan de restructurare ajustat

Condițiile pe care debitorul trebuie sa le îndeplinească, pe parcursul planului, pentru menținerea înlesnirii la plată

 • Să NU intre sub incidența Legii nr. 85/2014 (în procedură de insolvență)

 • Să NU intre în dizolvare, potrivit legii

 • Să informeze / comunice persoanei care supraveghează data / ora / locul ședințelor AGA / CA / alte ședințe de management ale D, precum și documentele aferente

 • Să permită accesul, la solicitarea persoanei care supraveghează, în condițiile Codului de procedură fiscală, în toate locațiile în care D își desfășoară activitatea

 • Să permită accesul, la solicitarea persoanei care supraveghează, în condițiile Codului de procedură fiscală, la toate documentele primite sau care emană de la D

 • Să informeze expertul independent sau persoana care supraveghează asupra întârzierilor în implementarea măsurilor din PR, asupra cauzele acestora și a soluțiilor ce vor fi luate

 • Să ACHITE următoarele obligații (OB 1 – 3, 5 – 10 pot fi incluse în eșalonare prin modificarea deciziei de înlesnire la plată – a se vedea mai jos):

1. OB declarate, administrate de Org.F competent, cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de înlesnire la plată. Data limită de achitare pentru a se menține valabilă înlesnirea la plată:
  • termen de plata
  • 25 luna următoare
  • finalizarea înlesnirii (dacă acest termen cade înainte)


2. OB stabilite de Org.F competent, prin decizie cu termene de plată începând cu data comunicării deciziei de înlesnire la plată. Data limită de achitare pentru a se menține valabilă înlesnirea la plată:
  • termen de plata
  • 30 zile de la termenul de plată
  • finalizarea înlesnirii (dacă acest termen cade înainte)


3. Diferențele de OB rezultate din declarații rectificative. Data limită de achitare pentru a se menține valabilă înlesnirea la plată:
  • 30 zile de la depunerea declarației
  • finalizarea înlesnirii (dacă acest termen cade înainte)


4. Ratele cuprinse în graficul de plată. Data limită de achitare pentru a se menține valabilă înlesnirea la plată:
  • termen de plata
  • termenul următor conform graficului de plată
  • finalizarea înlesnirii (dacă acest termen cade înainte)


5. Amenzile de orice fel,  OB Principale și OB Accesorii stabilite de alte Organe decât Org.F  transmise spre recuperare Org.F pentru care s-au comunicat somații după data comunicării deciziei de înlesnire la plată. Data limită de achitare pentru a se menține valabilă înlesnirea la plată:
  • 180 zile de la somație
  • finalizarea înlesnirii (dacă acest termen cade înainte)


6. OB rămase nestinse în urma soluționării deconturilor cu sumă negativă de TVA cu oțiune de rambursare. Data limită de achitare pentru a se menține valabilă înlesnirea la plată:
  • 30 zile de la data comunicării înștiințării de plată
  • finalizarea înlesnirii (dacă acest termen cade înainte)


7. OB stabilite prin acte administrative care au fost suspendate (art. 14, 15 din L. 554/2004) pentru care suspendarea executării actului administrativ fiscal a încetat după comunicarea încetării deciziei de înlesnire la plată. Data limită de achitare pentru a se menține valabilă înlesnirea la plată:
  • 30 zile de la data comunicării înștiințării de plată
  • finalizarea înlesnirii (dacă acest termen cade înainte)


8. OB stabilite de alte autorități a căror administrare a fost transferată Org.F competent după emiterea deciziei de înlesnire la plată . Data limită de achitare pentru a se menține valabilă înlesnirea la plată:
  • 30 zile de la data comunicării înștiințării de plată
  • finalizarea înlesnirii (dacă acest termen cade înainte)


9. Sumele pentru care s-a stabilit răspunderea patrimonială în procedura insolvenței (art. 169 L.85/2014) sau răspunderea solidară (art. 25-26 C. proc. fisc.). Data limită de achitare pentru a se menține valabilă înlesnirea la plată:
  • 30 zile de la data stabilirii răspunderii
  • finalizarea înlesnirii (dacă acest termen cade înainte)


10. OB datorate de debitorii care fuzionează cu D și care NU beneficiază de restructurarea obligațiilor bugetare . Data limită de achitare pentru a se menține valabilă înlesnirea la plată:
  • 30 zile de la data comunicării înștiințării de plată
  • finalizarea înlesnirii (dacă acest termen cade înainte)

Modificările care pot fi făcute de debitor pe parcursul derulării planului

Există două tipuri de modificări:

1. Modificarea PR

 • D poate modifica PR atunci când constată că MR-D și MR-OB (cu excepția MR-OB 1 – înlesnirea la plată) nu pot fi realizate la termenele asumate, din motive obiective.

 • În acest caz, se întocmește de către expertul independent un PR ajustat și, totodată, trebuie efectuată o actualizare a TCPP

2. Modificarea Deciziei de înlesnire la plată

 • D poate solicita, printr-o cerere, modificarea deciziei de înlesnire la plată prin includerea tuturor OB ce reprezintă condiție de menținere a valabilității înlesnirii la plată (OB 1 – 3, 5 – 10 de mai sus).

 • În acest caz, se întocmește de către expertul independent un PR ajustat care cuprinde un nou grafic de plată (prelungirea, cu acordul prealabil al persoanei care supraveghează, este de maxim 3 ani)

 • Accesoriile aferente OB care se includ în înlesnire, penalitățile de 5% din suma rămasă neachitată din rata de înlesnire sau din diferențele de obligații bugetare marcate și rămase nestinse după soluționarea deconturilor cu sumă negativă de TVA cu opțiune de rambursare, se amână la plată în vederea scutirii

Fuziunea debitorului cu un alt debitor (D2) care NU are aprobat un plan de restructurare a obligațiilor bugetare

În cazul în care D fuzionează pe parcursul derulării planului cu un alt debitor (D2) care NU beneficiază de înlesnire la plată, prevederile OG6/2019 se aplică în mod corespunzător față de  OB care aparțin D2. În acest caz, D are următoarele opțiuni:

 • Se supune obligației de a achita OB aparținând D2 în 30 de zile de la data comunicării înștiințării de plată

 • Solicită modificarea deciziei de înlesnire la plată prin includerea OB aparținând D2 în cadul eșalonării

One Reply to “Restructurarea obligațiilor bugetare”

 1. Bună ziua, suntem interesați în serviciile dvs pentru restructurarea obligațiilor bugetare. Am rugămintea sa ne trimiteți o adresă de e-mail pentru a va trimite Testul și restul de acte ce țin de Restructurare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *