Recuzarea judecătorului sindicPoate administratorul sau lichidatorul judiciar desemnat într-o procedură să recuze, în nume propriu, judecătorul sindic?

Potrivit art. 44 Cod proc. civ., judecătorul poate fi recuzat pentru motive de incompatibilitate de către oricare dintre părți. Se ridică întrebarea dacă o astfel de cerere poate fi formulată și de către practicianul în insolvență desemnat în cadrul unei proceduri.

Analizând această chestiune, Institutul Național al Magistraturii a exprimat următoarea opinie (disponibilă aici):

„… Legiuitorul a încredințat aplicarea procedurii insolvenţei unor organe expres determinate si abilitate de lege, fiecare dintre aceste persoane de specialitate îndeplinind anumite acte si operaţiuni în cadrul procedurii, judecătorului sindic revenindu-i atribuţii specifice controlului de legalitate, si anume controlul judiciar al activităţii administratorului/lichidatorului judiciar, căruia îi revine sarcina maximizării averii debitorului, în interesul creditorilor.

În acest sens, sunt si dispoziţiile art.40 alin.2 din Legea nr.85/2014, potrivit cărora organul procedurii trebuie să asigure efectuarea cu celeritate a actelor si operaţiunilor prevăzute de prezenta lege, precum si realizarea, în condiţiile legii, a drepturilor si obligaţiilor celorlalţi participanţi la aceste acte si operaţiuni. Raportat la dispoziţiile legale si ţinând cont de opinia doctrinară în materie se poate desprinde cu usurinţă concluzia că atribuțiile administratorului/lichidatorului judiciar în procedura insolvenţei nu sunt exercitate în nume propriu decât pentru aspecte ținând strict de remunerația sa sau litigii generate de îndeplinirea (neîndeplinirea) obligațiilor sale profesionale.

În exercitarea celorlate atribuții el este fie un mandatar legal al debitorului pentru introducerea de acțiuni în instanță (spre exemplu pentru recuperarea creanțelor), fie un organ al procedurii ale cărui decizii de oportunitate sunt supuse controlului adunării creditorilor.

În acest context, considerăm că administratorul/lichidatorul judiciar este un organ, adică un reprezentant al procedurii, cu atribuţii stabilite de lege si de către judecătorul sindic, în limitele unui mandat care are o natură legală.

În acest context, administratorul/lichidatorul judiciar nu poate acţiona decât în calitatea sa de mandatar legal si judiciar, calitate care nu-i permite formularea în nume propriu a unei cereri de recuzare a judecătorului sindic pentru motive care-l privesc personal ca si practician în insolvenţă, decât în contextul unui litigiu care priveste remunerația sa sau strict persoana sa de practician în insolvență, nu de organ în procedură.

Cu alte cuvinte, administratorul judiciar, în calitatea sa de reprezentant al procedurii nu poate îndeplini decât acele acte si operaţiuni ce vizează derularea procedurii insolvenţei în general si părţile în special (creditorii si debitoarea), recuzarea judecătorului sindic pe motiv de vrăjmăsie fiind un act strict personal, incompatibil cu calitatea sa de mandatar legal.

În îndeplinirea mandatului său, administratorul/lichidatorul judiciar este subordonat judecătorului sindic care-l desemnează, îi controlează activitatea si îl poate înlocui, în condiţiile legii. Evident, în condițiile legii, administratorul/lichidatorul judiciar poate refuza justificat desemnarea sa în cauză.

Este adevărat că pentru soluţionarea cererii de înlocuire a administratorului judiciar, în condiţiile art.57 alin.4 din Legea nr.85/2014, acesta este citat în cauză, alături de comitetul creditorilor, dar chiar si în această situaţie nu-si pierde calitatea de organ al procedurii în sensul dispoziţiilor art.40 din lege.

Chiar si în această situaţie, administratorul judiciar nu participă la judecată în nume propriu, ci tot ca reprezentant, neputând fi prezumat ca fiind subiectul unui raport juridic litigios ce urmează a fi soluţionat de judecătorul sindic.

Prin urmare, chiar si în ipoteza existenţei unui litigiu având ca obiect înlocuirea administratorului judiciar, acesta nu poate acţiona în nume propriu pentru formularea unei cereri de recuzare, după cum nu poate acţiona în nume propriu pentru formularea oricărei alte cereri, calitatea sa în procedura insolvenţei fiind aceea de organ care aplică procedura, adică de reprezentant legal si judiciar.”

(I.N.M., Minută. Întâlnirea presedinților secțiilor specializate (foste comerciale) ale ICCJ si CA, Căciulata (Hotel Orizont), 15-16 mai 2017, pag. 31-32)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *