Documente justificative ale creanțeiPornind de la obligația legală potrivit căreia orice cerere de înscriere la masa credală trebuie să aibă anexate documentele justificative ale creanței în termenul limită stabilit pentru înscriere, este admisibilă proba cu aceste înscrisuri depuse doar cu ocazia formulării contestației împotriva tabelului preliminar?

Analizând această chestiune, Institutul Național al Magistraturii a exprimat următoarea opinie (disponibilă aici):

„Este adevărat că art. 104 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 prevede obligația anexării documentelor justificative ale creanţei si ale actelor de constituire de cauze de preferinţă în chiar termenul stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei.

Cu toate acestea, sancțiunea neanexării tuturor documentelor justificative nu este una expresă, legiuitorul prevăzând drept remediu, în art.106 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, posibilitatea ca administratorul judiciar să solicite explicaţii de la debitor, să poarte discuţii cu fiecare debitor, solicitându-i, dacă consideră necesar, informaţii si documente suplimentare.

Or, dacă sancțiunea care ar opera ar fi, asa cum se susține în a doua opinie, decăderea din dreptul de a mai depune documente în completare, după împlinirea termenului stabilit pentru depunerea cererii de admitere a creanţei, ar însemna ca nici măcar la cererea administratorului, în aplicarea art. 106 alin. (3) din Legea nr. 85/2014, aceste documente să nu mai poată fi depuse.

Pe de altă parte, de vreme ce practicianul în insolvenţă nu a solicitat, în temeiul art. 106 alin. (3) teza finală, în cadrul îndeplinirii atribuţiei de verificare a cererii de admitere a creanţei, documente suplimentare, iar în notificarea trimisă conform art. 110 alin. (4) a invocat tocmai lipsa unor documente justificative, nu poate fi negat dreptul persoanei care a depus cererea si, apoi, contestația, de a-si susține argumentele prin înscrisuri, pentru a combate concluziile practicianului în insolvență privind înlăturarea creanței, chiar dacă aceste înscrisuri sunt noi.

Cu atât mai mult proba cu înscrisuri constând în documente suplimentare este admisibilă, persoana care a depus declarația de creanță în termenul stabilit prin hotărârea de deschidere a procedurii putând anexa contestației documente justificative suplimentare.

Concluzia este confirmată si de textul art. 111 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 care dă posibilitatea atasării, la contestație, a tuturor înscrisurilor de care partea înţelege să se folosească în dovedirea susţinerilor sale, iar obligația instituită prin art. 111 alin. (4), referitoare la trimiterea, de către contestator, a acestor documente, către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar, susține, odată în plus, admisibilitatea probei cu «documente suplimentare».”

(I.N.M., Minută. Întâlnirea presedinților secțiilor specializate (foste comerciale) ale ICCJ si CA, Căciulata (Hotel Orizont), 15-16 mai 2017, pag. 24)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *