Confirmarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar Poate judecătorul sindic să confirme administratorul, lichidatorul judiciar si să îi stabilească remunerația în situația în care nu se poate lua o hotărâre în sedințele adunării creditorilor din lipsă de cvorum, legal convocate la cel puțin două sedințe cu acest subiect?

Confirmarea administratorului sau lichidatorului judiciar și stabilirea onorariului acestuia la prima ședință a adunării creditorilor după deschiderea procedurii reprezintă, conform legii, un punct obligatoriu pe ordinea de zi. În unele proceduri însă, creditorii nu își exprimă o voință în acest sens. Întrucât această situație poate conduce la un blocaj în procedură se ridică întrebarea în ce limite poate judecătorul-sindic interveni pentru a debloca o astfel de situație.

Analizând această chestiune, Institutul Național al Magistraturii a exprimat următoarea opinie (disponibilă aici):

… Dispoziţiile art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2014 prevăd că în cadrul primei sedinţe a adunării creditorilor, creditorii care deţin mai mult de 50% din valoarea totală a creanţelor cu drept de vot pot decide desemnarea unui administrator judiciar, stabilindu-i si onorariul. …Creditorii pot decide să confirme administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar desemnat provizoriu, stabilindu-i onorariul. În această din urmă situaţie nu va mai fi necesară confirmarea judecătorului-sindic. Prima sedinţă a adunării creditorilor va avea în mod obligatoriu pe ordinea de zi atât confirmarea/desemnarea administratorului judiciar/lichidatorului judiciar, cât si stabilirea onorariului acestuia.

Împosibilitatea desfăsurării acestei sedinţe din lipsă de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor legal convocaţi, la cel puţin două sedinţe ale acestora având aceeasi ordine de zi, nu conferă posibilitatea judecătorului sindic de a confirma administratorul/lichidatorul judiciar si de a-i stabili remuneraţia acestuia, în conformitate cu dispoziţiile art. 45 alin. 1 lit. o) din Legea nr. 85/2014.

Adunarea creditorilor are în mod exclusiv atribuţiile prevăzute la art. 57 alin. 2 din Legea nr. 85/2014.

Atribuţiile judecătorului sindic cu privire la numirea administratorului judiciar /lichidatorului judiciar, sunt cele prevăzute expres de dispoziţiile art. 45 alin. 1 d) si e) din Legea nr. 85/2014, privind desemnarea motivată, după verificarea eventualelor incompatibilităţi, prin sentinţa de deschidere a procedurii, după caz, a administratorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu, solicitat de creditorul care a depus cererea de deschidere a procedurii ori de către debitor, dacă cererea îi aparţine acestuia, iar în lipsa unei astfel de propuneri dintre practicienii în insolvenţă înscrisi în Tabloul Uniunii Naţionale a Practicienilor în Însolvenţă din România, care si-au depus ofertă la dosar, precum si confirmarea, prin încheiere, a administratorului judiciar sau a lichidatorului judiciar desemnat de adunarea creditorilor ori de creditorul care deţine mai mult de 50% din valoarea creanţelor.

Dispoziţiile art. 45 lit. o) din Legea nr. 85/2014 se referă la cereri ale administratorului judiciar/lichidatorului judiciar în situaţiile în care nu se poate lua o hotărâre în sedinţele comitetului creditorilor sau ale adunării creditorilor din lipsa de cvorum cauzată de neprezentarea creditorilor legal convocaţi, la cel puţin două sedinţe ale acestora având aceeasi ordine de zi, si nu se referă la confirmarea administratorului judiciar, acesta fiind desemnat în mod provizoriu de judecător sindic.

În mod evident, pe de o parte, în condiţiile în care judecătorul sindic a desemnat provizoriu administratorul judiciar, adunării creditorilor îi revine atribuţia de confirmare a acestuia, si nu tot judecătorului sindic – astfel că măsura iniţială a judecătorului sindic îsi produce efectele până la momentul acestei confirmări – iar pe de altă parte dispoziţiile art. 45 lit. o) se referă exclusiv la cereri formulate de administratorul /lichidatorul judiciar..”

(I.N.M., Minută. Întâlnirea președinților secțiilor specializate (foste comerciale) ale ICCJ și CA, Căciulata (Hotel Orizont), 15-16 mai 2017, pag. 28-29)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *